090-197-8531

MODIFIED CAR

ลักษณะรถยนต์ : เป็นรถยนต์ที่ลูกค้าสามารถออกแบบเอง เพื่อให้ตรงจุดประสงค์การใช้งานและเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทลูกค้า
เหมาะสำหรับ : บรรทุกสินค้า 1-1.5 ตัน จดทะเบียนเป็นตู้บรรทุกสามารถใช้งานได้ 24 ชม. ไม่ติดเวลา โดยมีระยะเวลาในการเช่า 3 ปีขึ้นไป จนถึง 5 ปี\

ประเภทรถที่ให้บริการ

  •  รถตู้เย็น
  •  รถตู้ทึบ
  •  รถ 4 ล้อใหญ่
  •  รถ 4 ล้อเล็ก
  •  รถ 6 ล้อใหญ่
  •  รถ 6 ล้อเล็ก
  •  รถดัดแปลงตามความต้องการของลูกค้า